Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Pravidla výběrového řízení na pronájem honiteb

Ke stažení:


1. Základní údaje
1.1. Základní údaje zadavatele
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. (dále také jen „LČR“ či „zadavatel“)
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
Jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

Státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. AXII 540

1.2. Úvodní informace

Výběrové řízení na pronájem honiteb není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Podmínky výběrového řízení se řídí zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění účinném ke dni vyhlášení tohoto výběrového řízení (dále jen „zákon“) a těmito Pravidly výběrového řízení na pronájem honiteb (dále jen „Pravidla“).

Tato Pravidla upravují postup zadavatele při výběrovém řízení a ve spojení se Základními informacemi k výběrovému řízení dle čl. 2. Pravidel a podmínkami nájmu dle čl. 3 Pravidel obsahují souhrn všech údajů a informací nezbytných pro řádné zpracování nabídek. Výběrové řízení je organizováno na pronájem určených honiteb, jejichž držitelem je zadavatel. Na každou honitbu, jíž se výběrové řízení týká, bude uzavřena jedna smlouva o nájmu honitby s jedním nájemcem. Nájemní smlouva bude dle ust. § 33 odst. 1 uzavřena na dobu 10 let. Předmětem plnění dle nájemní smlouvy je výkon práv a povinností nájemce honitby, resp. jejího uživatele ve smyslu zákona.

Zájemce je oprávněn podat nabídku na jednu či více honiteb.

Veškeré písemnosti (oznámení, výzvy apod.) budou zájemcům či dosavadnímu zájemci doručovány prostřednictvím držitele poštovní licence, případně mohou být doručeny osobně, potvrdí-li adresát doručení svým podpisem.

1.3. Opční právo dosavadního nájemce

Dle § 33 odst. 3 zákona může v případech stávající honitby na honebních pozemcích státu dosavadní nájemce uplatnit zájem o opětovné uzavření nájemní smlouvy na další období. V takovém případě s ním bude jednáno o uzavření smlouvy podle podmínek stanovených pro výběrové řízení jako s prvním. Toto tzv. opční právo nevzniká, jestliže nájemce v průběhu uplynulé doby nájmu porušil nájemní smlouvu nebo mu byla orgánem státní správy myslivosti uložena pokuta podle zákona. Pro účely těchto Pravidel se dosavadním nájemcem dále rozumí nájemce, jemuž vzniklo opční právo, není-li stanoveno jinak.

Zadavatel bude paralelně s vyhlášením výběrového řízení informovat dosavadní nájemce honiteb o tom, že hodlají-li uplatnit zájem o opětovné uzavření nájemní smlouvy, musí ve lhůtě pro podání nabídek předložit dokumenty prokazující splnění předpokladů pro vznik nájemního vztahu stanovených zákonem a podmínkami výběrového řízení. Těmito podmínkami je míněno jednak prokázání zákonných předpokladů pro vznik nájemního vztahu (čl. 5.1. Pravidel) a dále prokázání myslivecké odbornosti, praxe a důvěryhodnosti (čl. 5.2. Pravidel) a předložení záměru mysliveckého hospodaření v honitbě (čl. 5.3. Pravidel).

Dosavadní nájemce, který hodlá uplatnit opční právo, není povinen se účastnit výběrového řízení. Postačí, pokud předloží dokumenty prokazující splnění předpokladů pro vznik nájemního vztahu stanovených zákonem a podmínkami výběrového řízení, přičemž se může účastnit otevírání obálek.

Zákonné opční právo dosavadního nájemce nezaniká ani v případě, že výběrové řízení nebude dokončeno (resp. nová nájemní smlouva nebude uzavřena) před uplynutím nájemního vztahu s dosavadním nájemcem. Zákonné opční právo rovněž nezaniká, pokud dojde ke zrušení výběrového řízení dle čl. 12 Pravidel.

Bližší postup týkající se dosavadního nájemce je popsán v dalších částech těchto Pravidel.

1.4. Seznam použitých zkratek
krajské ředitelství Lesů ČR
Lesy ČR Lesy České republiky, s.p.
LS lesní správa Lesů ČR
LZ lesní závod Lesů ČR
OJ organizační jednotka Lesů ČR
2. Zveřejnění informací k výběrovému řízení

2.1. Základní informace k výběrovému řízení na pronájem honitby a informace o jeho výsledku budou zveřejněny:

 1. na internetových stránkách LČR www.lesycr.cz v sekci Obchodní partneři/pronájem honiteb/Seznam honiteb k pronájmu,
 2. formou vytištění aktualizované internetové stránky (viz výše) a jejím vyvěšením na veřejně přístupném místě v budově sídla příslušných OJ (ředitelství, KŘ, LS, LZ).

2.2. Základní informace k výběrovému řízení musí být zveřejněny alespoň 15 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to všemi postupy dle čl. 2.1. Pravidel. Postupy dle čl. 2.1. písm. a) a b) musí být tyto informace uveřejněny po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Ředitelství Lesů ČR oznámí zahájení výběrového řízení prostřednictvím inzerce v deníku s celostátní působností. V této inzerci budou obsaženy pouze obecné informace o zahájení výběrového řízení spolu s odkazem na internetové stránky zadavatele.

2.3. Informace o výsledku výběrového řízení musí být zveřejněny po jeho ukončení, došlo-li k němu uzavřením nájemní smlouvy, dle čl. 2.1. písm. a) a b), a to nejpozději do 10 dnů od ukončení. Postupem dle čl. 2.1. písm. a) a b) musí být tyto informace uveřejněny alespoň po dobu 10 dní.

Došlo-li k ukončení výběrového řízení rozhodnutím o jeho zrušení, zveřejní se tato skutečnost postupy dle čl. 2.1. písm. a) a b), a to nejpozději do 10 dnů od jeho zrušení. Postupy dle čl. 2.1. písm. a) a b) musí být tato skutečnost uveřejněna alespoň po dobu 10 dní.

2.4. Při posuzování správnosti, úplnosti a aktuálnosti zveřejněných údajů je rozhodující údaj uvedený na internetových stránkách Lesů ČR.

2.5. Základními informacemi k výběrovému řízení se rozumí:

 1. název místně příslušné organizační jednotky Lesů ČR (LS, LZ),
 2. název a šestimístné číslo honitby,
 3. druh honitby (volná honitba, obora, volná honitba s bažantnicí),
 4. výměra honitby v ha (zaokrouhlená na celé ha), uvedená v pravomocném rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby,
 5. místo (adresa) a konec lhůty (datum a čas) pro podání nabídek na pronájem honitby,
 6. místo a termín (datum a čas) otevírání obálek,
 7. minimální výše nájemného (je totožná s výší kauce),
 8. výše kauce pro výběrové řízení a
 9. jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa kontaktní osoby Lesů ČR, u níž je možno vyžádat podklady dle čl. 3. těchto Pravidel.

2.6. Informacemi o výsledku výběrového řízení se rozumí:

 1. jméno, příjmení a bydliště, v případě osoby fyzické, resp. firma (název), sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, v případě osoby právnické, zájemce, který prokázal nejlepší záměr, mysliveckou odbornost, praxi a důvěryhodnost (§ 32 odst. 4 písm. b) zákona) a
 2. sdělení výše ceny, za kterou je honitba vybranému zájemci pronajata (§ 32 odst. 4 písm. c) zákona).

2.7. Výběrové řízení je ukončeno dnem uzavření nájemní smlouvy nebo dnem, ve kterém bylo rozhodnuto o zrušení výběrového řízení.

2.8. Příslušné KŘ zašle všem zájemcům, kteří podali ve výběrovém řízení nabídku, kopii nájemní smlouvy uzavřené s vybraným zájemcem či dosavadním nájemcem, a to do 15 dnů od jejího uzavření (§ 32 odst. 4 písm. d) zákona).

3. Seznámení s podmínkami nájmu a poskytování podkladů zájemcům o pronájem honitby

3.1. Seznámení s podmínkami nájmu honitby ve smyslu § 32 odst. 4 písm. a) zákona provedou místně příslušné LS či LZ za poplatek 605,- Kč včetně DPH. Seznámením s podmínkami nájmu honitby se rozumí:

 1. předání Pravidel výběrového řízení, jež zájemce seznamují rovněž s podmínkami pronájmu honitby a požadavky na podobu a obsah nabídky, včetně uvedení výše minimálního nájemného, výše kauce a čísla účtu, jakož i dalších nezbytných údajů pro složení kauce,
 2. předání zákresu hranic honitby na kopii mapy přiměřeného měřítka,
 3. předání kopie rozhodnutí o uznání honitby nebo o jejím uvedení do souladu se zákonem,
 4. předání kopie rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře, se kterými se bude v honitbě hospodařit,
 5. předání kopie vzorové nájemní smlouvy a
 6. předání výsledků posledního sčítání zvěře v honitbě, platného plánu mysliveckého hospodaření (plánu chovu a lovu) za poslední 2 roky

3.2. Uvedené podklady budou zájemcům vydávány po zveřejnění Základních informací k výběrovému řízení na internetových stránkách Lesů ČR dle čl. 2.1. těchto Pravidel. LS a LZ vedou evidenci vydaných podkladů pro jednotlivé honitby. Předání podkladů zájemci musí být potvrzeno jeho podpisem, příp. podpisem jeho oprávněného zástupce.

3.3. Převzetí podkladů je právem nikoli povinností zájemce; nepřevzetí podkladů proto není důvodem vyřazení nabídky zájemce ve výběrovém řízení.

3.4. Vzhledem k tomu, že jednotlivé honitby jsou volně přístupné, nebude zadavatel organizovat prohlídku místa plnění jednotlivých honiteb.

3.5. Zadavatel má za to, že tato Pravidla ve spojení se Základními informacemi a podmínkami nájmu dle čl. 3.1. Pravidel obsahují souhrn všech údajů a informací nezbytných pro řádné zpracování nabídek. Z toho důvodu nebudou při případných dotazech zájemců či dosavadního nájemce poskytovány dodatečné informace.

4. Podání nabídky a požadavky na její podobu

4.1. Nabídka na pronájem honitby musí být zájemcem podána v řádně uzavřené obálce opatřené nápisem „Výběrové řízení – neotevírat“ spolu s identifikací zájemce a honitby, o jejíž pronájem jde, a to ve lhůtě a na místě pro podání nabídek uvedených v Základních informacích.

4.2. Přijatou nabídku příslušná podatelna zapíše do seznamu podaných nabídek. V případě osobního podání nabídky obdrží fyzická osoba, jež nabídku zájemce takto doručila, potvrzení o přijetí nabídky.

4.3. Identifikací zájemce se v případě fyzické osoby rozumí její jméno, příjmení a bydliště, v případě osoby právnické její firma (název), sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

4.4. Identifikací honitby se rozumí název a šestimístné číslo honitby dle Základních informací.

4.5. Komise nabídku přijme (nevyřadí) v případě, že zájemce a honitba budou na obálce identifikováni jakýmkoliv způsobem vylučujícím jejich záměnu ve výběrovém řízení.

4.6. Doporučuje se všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Jako jeden z možných bezpečnostních prvků lze doporučit sešití provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu zájemce a jeho razítkem. Nedodržení tohoto doporučení není důvodem k vyřazení nabídky.

4.7. Nabídka musí být zpracována v českém anebo slovenském jazyce. V případě, že některý z požadovaných dokumentů je v nabídce předkládán v jiném než shora uvedeném jazyce, musí být v nabídce předložen i jeho úředně ověřený překlad do některého z uvedených jazyků.

.....celý text pravidel platných od 26.4.2013 je dostupný zde

Úvod Myslivost Honitby k pronájmu

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.