Vážený návštěvníku, Váš prohlížeč nepodporuje nové technologie. Proto se stránky nemusí zobrazit správně a některé části nebudou funkční. Pro správnou funkčnost stránek doporučujeme nainstalovat novější prohlížeč.
0 default

Výsledek výběrového řízení

Soutěž - podzimní termín 2016

 Výzva z  31. 10. 2016)
Přijetí nejvhodnějších nabídek - vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

Téma č. 1 "Zjištění stavu výživy lesních porostů v Jizerských horách"- Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Téma č. 2 "Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín-Sokolov ve správě LČR" - Česká zemědělská univerzita v Praze.

Téma č. 4 "Ověření uplatnění vhodných introdukovaných dřevin v oblastech s aktuálním chřadnutím lesních porostů v reakci na možné klimatické změny" - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Téma č. 6 "Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí na příkladu fragmentované krajiny v oblasti Plaské pahorkatiny " - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Pro téma č. 3 a 5 nebyla přijata žádná z podaných nabídek. 

Soutěž - jarní termín 2016

(Výzva z 30. 04. 2016)
Přijetí nejvhodnějších nabídek - vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

Téma č. 1 "Ucelený metodický postup ověřování deklarovaného původu sadebního materiálu pomocí genových markerů" - Česká zemědělská univerzita v Praze.

Téma č. 2 "Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatou smrkovou a návrh praktických postupů omezujících její šíření" - Česká zemědělská univerzita v Praze.

Téma č. 3 "Vyhodnocení veřejného zájmu na lesích a návrh komunikační strategie s veřejností na příkladu modelového území Třeboňské pánve" - Mendelova univerzita v Brně.

Téma č. 4 "Stanovení poddruhové příslušnosti tetřeva hlušce a posouzení míry příbuznosti u jedinců z odchovu a volné přírody" - Technická univerzita vo Zvolene.

Téma č. 5 "Monitoring migračních tahů zvěře jelena lesního v jihozápadní části Šumavy – v honitbách LZ Boubín" - Česká zemědělská univerzita v Praze.

Soutěž - podzimní termín 2015

(Výzva z 30. 10. 2015)
Přijetí nejvhodnějších nabídek - vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

Téma č. 1 "Ekonomické, technologické a energetické posouzení dřevěných vícepodlažních budov v porovnání se zděnými vícepodlažními budovami" - České vysoké učení technické v Praze.

Téma č. 2 "Analýza současného stavu chladnokrevných koní vhodných pro lesní hospodářství, skutečnost a potenciál uplatnění a návrh opatření pro zvýšení jejich využití v LH – s vylišením národních plemen (norik, slezský norik, českomoravský belgik)" - FORESTA SG, a. s.

Téma č. 3 "Socio-ekonomická studie stanovující ekonomické dopady do regionu Křivoklátska v případě převedení části území do kategorie užívání „národní park“" - Česká zemědělská univerzita v Praze

Téma č. 4 "Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR“ - Česká zemědělská univerzita v Praze

Téma č. 5 "Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek“ -  Mendelova univerzita v Brně.

Soutěž - srpen 2015

(Výzva z 28. 8. 2015)
Přijetí nejvhodnějších nabídek - vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

Téma č. 1 "Možnosti uplatnění malých vodních elektráren na drobných vodních tocích" - DHP Conservation, s. r. o.

Téma č. 3 "Optimalizace technologie ochrany proti buřeni pro podmínky hospodářství živných případně oglejených stanovišť (CHS 25, 45, 55, 57 …)" -  Mendelova univerzita v Brně.

Téma č. 4 "Ekologické možnosti a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách (1. až 3. LVS) – vhodné stanovištní podmínky, dostupnost ekotypů a místních populací chlumního smrku, optimální způsoby obnovy a výchovy vedoucí k omezení nutnosti jejich přeměn" - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 

Téma č. 5 "Statistická analýza zdrojů dat a výsledku konstrukce vývoje cen dříví v rámci aukcí nastojato Lesů České republiky, s.p.“ - FORESTA SG, a. s. 

Téma č. 7 "Vodní režim v krajině – studie současného stavu a návrh opatření k dosažení optimálních podmínek“ - EKOTOXA, s. r. o.

Téma č. 8 "Výpočet rozdílů objemu hroubí vypočteného podle tvarové křivky kmene a Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR“ - IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s. r. o.

Téma č. 9 "Analýza dopadů a zvýšení objemu dříví, zpracovaného na území České republiky“ - APICON, s. r. o.

Pro téma č. 6 a 10 nebyla přijata žádná z podaných nabídek, a pro téma č. 2 nebyla doručena žádná nabídka uchazeče.  

Soutěž - jarní termín 2015

(Výzva z 29. 4. 2015)
Přijetí nejvhodnějších nabídek - vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

Téma č. 1 "Návrh opatření ke zvýšení spotřeby dříví vyrobeného v ČR" - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský,
Praha, s. p.

Téma č. 4 "Ověření možného vlivu intenzity a časování výchovy jasanových porostů na napadení a úhyn jasanů působený houbou Chalara fraxinea" - Mendelova univerzita v Brně  

Pro téma č. 3 nebyla přijata žádná z podaných nabídek, a pro téma č. 2 a 5 nebyla doručena žádná nabídka uchazeče. 

Soutěž - prosinec 2014 

(Výzva z 22. 12. 2014)
Přijetí nejvhodnějších nabídek - vybraní řešitelé výzkumných úkolů:
 
Téma č. 1 "Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin, resp. minimalizace rizika pádu zvětrávajících hornin na svazích v důsledku lesopěstebních postupů" - Mendelova univerzita v Brně

Téma č. 3 "Současný stav zpracování dříví v ČR - stupně a druhy jeho finalizace a možnosti dalšího rozvoje ke zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků" - Mendelova univerzita v Brně  

Pro téma č. 2 nebyla přijata žádná z podaných nabídek, a pro téma č.4 nebyla doručena žádná nabídka uchazeče.

Soutěž - podzimní termín 2014

(Výzva z 5. 11. 2014)
Přijetí nejvhodnějších nabídek - vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

Téma č. 1 "Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě - aktuální fyziologický stav" - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Téma č. 2
"Vyhodnocení přežívání zajíce v krajině na základě uplatnění monitorovací techniky a možnosti zvyšování jeho stavů" - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Pro téma č. 3  - nebyla přijata žádná z podaných nabídek.

Soutěž - červen 2014 

(Výzva z 27. 6. 2014)
Přijetí nejvhodnějších nabídek - vybraní řešitelé výzkumných úkolů:

Téma č. 2 "Možnosti snížení škod ponravami chrousta" - Mendelova univerzita v Brně

Téma č. 4
"Diapauza lýkožrouta severského - možná cesta ke zvýšení efektivity obranných zásahů" - Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Téma č. 5
"Stanovení koeficientu očekávané produkce u jelena siky" -
Česká zemědělská univerzita v Praze

Téma č. 6
"Douglaska - ověření vlivu stáří porostů na výtěžnost klíčivého osiva v podmínkách ČR" - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Pro téma č. 1 nebyla doručena žádná nabídka uchazeče, a pro téma č. 3 - nebyla přijata žádná z podaných nabídek. 

 
 
 
 
 
 

Úvod Odborné rady Grantová služba

Najdete nás na:

RSS Tiskové zprávyeČasopis Lesu zdarFacebook LČR, s.p.

Kontakty:

Lesy České republiky, s. p
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: +420 956 999 111
Fax: +420 495 262 391
e-mail: lesycr@lesycr.cz

Vytisknout stránky

Copyright © 2012 Lesy České republiky, s. p.